ТРЗ Услуги

ТРЗ услугите обхващат всички необходими процедури по администрирането на персонала, съгласно нормативните изисквания, включително:

Създаване и актуализиране на трудови досиета на работниците или служителите.

Изготвяне на ведомости за работни заплати, платежни документи за данъци, осигурителни вноски и заплати.

Подаване на болнични листи в НОИ, декларации в НАП, статистически отчети за труда.

Изготвяне на служебни бележки за доходи, удостоверения за пенсиониране, графици за отчитане на работното време.

Представителство и съдействие при проверки и ревизии от органите на Инспекция по труда, НОИ.

Изготвяне на граждански договори и съпътстващи документи.