Годишно счетоводно и данъчно приключване

Тази услуга е включена в абонаментното счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година, в случай, че разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото счетоводно отчитане на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети.

Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство.

Съставяне на Годишен финансов отчет.

Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ.

Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси.

Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ.

Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител.

Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.