Определяне на цените

Цените на абонаментното счетоводно обслужване се формират и договарят индивидуално, за да бъдат съобразени с особеностите на Вашата дейност. Вземат се под внимание следните фактори:

Предмет на дейност на фирмата.

Правна форма (ЕООД, ООД, АД, ЕТ и др.).

Регистрация по ЗДДС.

Месечен документооборот (фактури, банкови извлечения и др.).

Брой на персонала и заетите лица.

Брой и видове обекти (магазини, офиси, складове и др.).

Сделки със страни от ЕС и извън ЕС.

Задължение за отчитане по МСФО.

Задължение за независим финансов одит.

Други специфични условия.

За повече информация можете да се свържете с нас. Очакваме Ви!